Ładowanie

I. INFORMACJE OGÓLNE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS): niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Simex Sp. z o.o. oraz Klientów związane z zawieraniem Umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Sklep internetowy: strona internetowa o adresie www.czujniki4u.pl (dalej Sklep internetowy) prowadzona przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca: Simex Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-556 Gdańsk, ul. Wielopole 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068378, o numerze REGON 001324354, o numerze NIP 5830000316; e-mail: info@simex.pl; telefon: (58) 762-07-77. Sprzedawca jest Usługodawcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.
 4. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która założyła konto w Sklepie internetowym. Klient jest Usługobiorcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu internetowego. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie internetowym w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.
 5. Przedsiębiorca: Klient, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym bezpośrednio w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową. Dla uniknięcia wątpliwości za Przedsiębiorcę uważa się w szczególności Klienta, który na etapie rejestracji Konta w Sklepie internetowym zaznaczył opcję Firma. W przypadku zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorcę po przyznaniu mu przez Sprzedawcę Kredytu kupieckiego, Przedsiębiorca zobowiązany jest przed dokonaniem kolejnego zakupu poinformować Sprzedawcę o tym fakcie, w celu zmiany warunków płatności na dostępne wyłącznie dla Konsumentów.
 6. Konsument: osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 7. Przedsiębiorca quasi Konsument: osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.     
 8. Użytkownik: podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.
 9. Cennik ogólny: ceny widoczne w Sklepie internetowym dla użytkownika niezalogowanego do Konta.
 10. Cennik indywidualny: ceny przygotowane dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może podjąć decyzję o przygotowaniu dla danego Przedsiębiorcy cen w oparciu o analizę historii zakupów tego Klienta w Sklepie internetowym.
 11. Konto: podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Po dokonaniu rejestracji, dostęp do Konta wymaga każdorazowo zalogowania się.
 12. Formularz zamówienia (Koszyk): elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient precyzuje warunki Umowy Sprzedaży w celu złożenia Zamówienia.
 13. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
 14. Informacje handlowe: informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.
 15. Oferta: treść oznaczona jako „Podsumowanie zamówienia”, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta. Ofertą jest również propozycja zawarcia umowy oznaczona jako Oferta, przygotowana przez Simex Sp. z o.o. w odpowiedzi na wysłanie przez Klienta zapytania do Simex Sp. z o.o. z użyciem przycisku „Poproś o ofertę” na stronie Sklepu internetowego. Oferta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest udostępniona przez Simex Sp. z o.o. w zakładce „Transakcje” w ramach Konta.
 16. Zapytanie ofertowe: funkcja dostępna na stronie Sklepu internetowego za pośrednictwem przycisku „Poproś o ofertę” umożliwiająca skierowanie do Simex Sp. z o.o.. prośby o przygotowanie oferty dotyczącej towarów niedostępnych standardowo za pośrednictwem Sklepu internetowego, lub przygotowania oferty sprzedaży na innych warunkach cenowych lub dotyczących kosztu transportu, niż dostępne dla tego Klienta na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie internetowym.
 17. Klauzule: zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na Regulamin, OWS oraz treść Polityki prywatności Sklepu internetowego, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usługi.
 18. Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.
 19. Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.
 20. Kredyt kupiecki (Limit kredytowy): określona indywidualnie przez Sprzedawcę dla danego Klienta kwota zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług w Sklepie internetowym, za które Klient może zapłacić po dostarczeniu towaru, w odroczonym terminie płatności indywidualnie określonym przez Sprzedawcę dla danego Klienta.
 21. Kod rabatowy: ciąg znaków, który umożliwia obniżenie ceny towaru podczas zakupów w Sklepie internetowym o wartość kwotową przypisaną do kodu. Cena zakupu po zastosowaniu kodu nie może być niższa niż 1 zł netto (bez podatku VAT). Kod rabatowy jest przyznawany klientom indywidualnie np. w ramach prowadzonych akcji promocyjnych. Można go wykorzystać w Formularzu zamówienia (Koszyku), a niewykorzystana wartość kodu w danej transakcji przepada. Kod rabatowy nie obniża ceny usług oferowanych w Sklepie internetowym, w tym usługi transportu. Informacje o przyznanym rabacie, w tym jego wartości i okresie ważności znajdują się na Koncie klienta w Sklepie internetowym i w zakładce „Rabaty”.

OWS są udostępnione do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Zakupy”.

II. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU Z UŻYCIEM FORMULARZA ZAMÓWIENIA

 1. Połączenie ze stroną internetową www.czujniki4u.pl nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Sprzedawcy.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego niezbędne jest:
  1. założenie Konta i zalogowanie się do swojego Konta. W przypadku rozpoczęcia przez Użytkownika procesu zakupowego bez wcześniejszej rejestracji, rejestracja musi zostać dokonana po kliknięciu przez Użytkownika na przycisk „Zamawiam”,
  2. prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:
   1. dokonanie wyboru rodzaju, ilości towaru, poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego,
   2. dokonanie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, terminu płatności (w przypadku Przedsiębiorcy, któremu został przyznany Kredyt kupiecki), podanie miejsca dostarczenia towarów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie internetowym,
   3. w przypadku posiadania przez Klienta Kodu rabatowego Klient może go użyć na etapie wyboru sposobu zapłaty.
   4. podanie danych osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,
  3. zapoznanie się przez Klienta z ostatecznym brzmieniem treści wiążącej Sprzedawcę Oferty, wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego po dokonaniu czynności określonych w pkt. II.2.A i II.2.B OWS oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”,
  4. potwierdzenie woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. W celu umożliwienia Klientowi zapoznania się z ostatecznym brzmieniem umowy sprzedaży, która zostanie zawarta z Klientem po kliknięciu przezeń na przycisk „Kupuję i płacę”, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów we wprowadzonych przez Klienta danych, w tym wprowadzenia zmian w zakresie danych, o których mowa w pkt. II.2.B OWS, Klient powinien kliknąć na przycisk – „Dalej” w zakładce „Podsumowanie”. Oferta wyświetlana na etapie „Podsumowania” przestaje wiązać Simex Sp. z o.o. z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego, bez kliknięcia na przycisk „Kupuję i płacę” lub z chwilą wprowadzenia przez Klienta zmian w treści Oferty zgodnie z pkt. II.4 OWS.
 4. Do chwili kliknięcia przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę” na etapie „Podsumowania”, Klient może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie określonym w pkt. II.2.B OWS poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.
 5. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” oznacza:
  1. potwierdzenie przez Klienta prawidłowości danych Klienta,
  2. otwierdzenie przez Klienta otrzymania Oferty i jednoczesne jej przyjęcie skutkujące zawarciem przez Klienta z Simex Sp. z o.o. skutecznej prawnie Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego na etapie „Podsumowanie” oraz na warunkach określonych w OWS.
 6. Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Kupuję i Płacę” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem złożenia zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail o temacie „Potwierdzenie złożenia zamówienia”). Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika, Usługodawcy, ani Sprzedającego. W przypadku wyboru opcji płatności „Przelew tradycyjny - przedpłata”, na ekranie zostanie wyświetlona informacja z numerem konta bankowego, na który należy wpłacić cenę za Towar. Termin płatności dla zamówienia wynosi 3 dni.
 7. Usługodawca przekazuje Zamówienie do Sprzedającego:
  1. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest w szczególności dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego oraz zgodność z Cennikiem Ogólnym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulacji złożonego Zamówienia, jeżeli zostało ono złożone w sposób sprzeczny z Regulaminem lub Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub gdy Użytkownik rażąco narusza ich postanowienia.
  2. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży (Potwierdzenia Zamówienia).
  3. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):
   a) poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo
   b) zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).
  4. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, Zamówienie traktowane będzie jako anulowane w całości przez Użytkownika.

III. CENA SPRZEDAŻY ORAZ SPOSOBY ZAPŁATY

 1. Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych (PLN) lub w walutach używanych przez dostawców produktów oferowanych w Sklepie internetowym (Euro, USD, SEK) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny w innych walutach przeliczane są w ostatnim kroku składania Zamówienia „Podsumowanie” wg kursu sprzedaży NBP. Ostateczna cena do zapłaty, będąca sumą kosztów wszystkich pozycji składowych, jest podana w polskich złotych (PLN). Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztu transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru, na etapie uzupełniania Formularza zamówienia.
 2. Cena towaru prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób płatności, aktualne promocje. Stali Klienci mogą mieć ponadto możliwość kupowania towarów na warunkach określonych indywidualnie dla nich.
 3. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:
  1. Przelew tradycyjny – przedpłata: przelewem na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w pkt II.6 OWS.
  2. Płatność elektroniczna – tpay:płatność za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji dotyczących dostawcy usług płatniczych znajdą Państwo w zakładce “Sposoby płatności”. Wybór opcji płatności elektronicznej może się wiązać z dodatkowymi kosztami.
  3. Płatność przy odbiorze: płatność gotówką lub kartą płatniczą kurierowi przy odbiorze. Wybór tej formy płatności wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości podanej na etapie dokonywania wyboru. Możliwość zapłaty kartą płatniczą jest uzależniona od dostępności tej formy zapłaty u danego kuriera.
 4. W przypadku zapłaty kartą płatniczą lub kredytową rachunek Klienta w banku, który wydał kartę zostaje obciążony należnością w chwili zaksięgowania środków.
 5. Simex Sp. z o.o. nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której Klient dokonuje płatności. Płatności kartami są autoryzowane przez dostawcę usług płatniczych.
 6. Klient uiszcza cenę za zakupione towary:
  1. przed wysłaniem towaru – z wykorzystaniem jednej z form płatności opisanych w pkt III.3.a - III.3.b OWS,
  2. w momencie odbioru towaru - gotówką lub kartą płatniczą,
  3. w przypadku przyznania Klientowi Kredytu kupieckiego – po dostawie towaru:
   1. przelewem bankowym na rachunek wskazany w potwierdzeniu zamówienia, 
   2. za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą / kredytową za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji dotyczących dostawcy usług płatniczych znajdą Państwo w zakładce “Sposoby płatności”,
 7. W przypadku wyboru opcji płatności „Przelew tradycyjny – przedpłata” lub „Płatność elektroniczna – tpay” termin płatności wynosi 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru formy płatności „Płatność przy odbiorze” należność za zakupiony towar wraz z opłatą za ten sposób płatności Klient wpłaca kurierowi przy wydaniu towaru Klientowi. W przypadku płatności w odroczonym terminie w ramach przyznanego Kredytu kupieckiego, termin zapłaty biegnie od dnia wystawienia faktury.
 8. W przypadku, gdy po wystawieniu faktury z odroczonym terminem płatności (za którą nie ma zapłaty) Klient zwraca towar lub zmianie ulega cena sprzedaży, co skutkuje wystawieniem faktury korygującej, to ww. faktura korygująca jest w pierwszej kolejności automatycznie przypisywana do faktury, do której została wystawiona i w efekcie należność za fakturę pozostająca do zapłaty pomniejszana jest o wartość korekty. Klient nie może żądać rozliczenia kwoty wynikającej z wystawionej faktury korygującej do faktury jeszcze nie zapłaconej z inną niezapłaconą fakturą wystawioną przez Sprzedawcę.
 9. W przypadku, gdy faktura korygująca jest wystawiona do faktury już zapłaconej, wierzytelność wynikająca z tej faktury korygującej pozostaje na saldzie do rozliczenia, poprzez zwrot na konto lub zaliczenie na poczet ceny sprzedaży za przyszłe zakupy Klienta.

IV. Warunki dostarczenia towarów

 1. Miejscem spełnienia świadczenia jest określone przez Klienta na etapie składania Zamówienia, miejsce położone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza nią, do którego Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe, kurierskie lub transportowe.
 2. Kupione towary będą dostarczone do miejsca spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 5.1 za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe lub specjalistycznym transportem samochodowym, przesyłką kurierską.
 3. Korzyści i ciężary związane z zakupionym towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru w miejscu spełnienia świadczenia.

V. Pozostałe warunki sprzedaży

 1. W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą Simex Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu opóźnienia oraz zwłoki w dostarczeniu towaru.
 2. W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą Simex Sp. z o.o.. wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu utraconych korzyści.
 3. Umowa sprzedaży towaru jest zawierana w języku polskim.
 4. Umowa sprzedaży towaru jest zawierana zgodnie z prawem polskim.
 5. Długość kabli i przewodów sprzedawanych w Sklepie internetowym jest ustalana za pomocą legalizowanych przyrządów do pomiaru o klasie dokładności dopuszczającej błąd graniczny pomiaru o wartości 1%. Oznaczenia nadrukowane na kablach i przewodach przez producentów w trakcie procesu produkcji nie są podstawą do ustalania długości.
 6. Koszty odebrania towaru, w tym koszty rozładunku towaru ze środka transportu ponosi Klient.
 7. Postanowienia, o których mowa w ust. 6.1 – 6.2 nie dotyczą Przedsiębiorcy quasi - Konsumenta.

VI. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży – zasady określone w niniejszym ustępie dotyczą wyłącznie przedsiębiorcy, który nie dokonuje zakupu w charakterze przedsiębiorcy quasi - konsumenta.

 1. Sprzedawca, na podstawie jednostronnej decyzji może przyznać Klientowi prawo odstąpienia bez podawania przyczyn od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy tylko towarów magazynowych, które znajdują się w pliku „Lista towarów magazynowych” stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy towarów w jakikolwiek sposób używanych, towarów uszkodzonych lub zabrudzonych lub których opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone.
 4. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.   
 5. Zwrot towaru odbywa się z zastosowaniem następującej procedury:
  1. Klient, za pośrednictwem formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”, zleca Sprzedawcy przyjęcie zwracanego towaru,
  2. zlecenie, o którym mowa w ust. 5.a. musi być złożone w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury dotyczącej zwracanego towaru.
 6. Złożenie zlecenia przyjęcia zwracanego towaru za pośrednictwem formularza zwrotu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5.b., jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 7. Zwrot środków pieniężnych za zwrócone towary może nastąpić poprzez potrącenie z wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Klienta.
 8. W przypadku, gdy Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy po terminie, o którym mowa w ust. 5.b. lub zwracany towar jest towarem, o którym mowa w ust. I.3, Klient jest zobowiązany odebrać towar przesłany do Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Sprzedawcy. Po bezskutecznym upływie terminu do odebrania ww. towaru Sprzedawca ma prawo zutylizować taki towar, bez prawa żądania przez Klienta odszkodowania od Sprzedawcy z tego tytułu.
 9. Prosimy o skorzystanie z podanego wzoru formularza: Formularz odstąpienia od umowy - zwrotu towaru.

VII. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży – zasady określone w niniejszym ustępie dotyczą wyłącznie konsumentów oraz Przedsiębiorców quasi – konsumentów.

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem odrębnych zasad obowiązujących w przypadku zwrotu bębnów, określonych w ust. 10.
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Simex Sp. o.o. na adres: Simex Sp. z o.o. ul. Wielopole 11, 80-556 Gdańsk, lub info@simex.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem, pocztą elektroniczną, lub za pośrednictwem formularza zwrotów dostępnego w Sklepie internetowym, w zakładce „Odstąpienie od umowy”.
 4. Przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego treść znajduje się w zakładce „Odstąpienie od umowy” na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeśli Klient zamierza odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w charakterze Przedsiębiorcy quasi – Konsumenta, nie korzystając ze wzoru ww. formularza odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o tym, że odstępuje od umowy sprzedaży jako Przedsiębiorca quasi – Konsument w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, np. pocztą, faksem, pocztą elektroniczną.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  2. W przypadku, gdy Sprzedawca nie zaproponował Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient  odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: Simex Sp. z o.o. ul. Wielopole 11, 80-556 Gdańsk
  4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  5. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 8. Prosimy o skorzystanie z podanego wzoru formularza: Formularz odstąpienia od umowy - zwrotu towaru.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności konsument może skorzystać z:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej,
  2. postępowania mediacyjnego prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  3. bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  4. platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2.  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas zakładania Konta w Sklepie internetowym jest adresem, na który Sprzedawca będzie wysyłał Klientowi faktury, faktury korygujące oraz duplikaty ww. dokumentów, informacje o zobowiązaniach Klienta z tytułu zakupu towarów i usług od Sprzedawcy oraz wezwania do zapłaty.
 2. Klient może zmienić adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących oraz duplikatów ww. dokumentów w ustawieniach Konta.
 3. W przypadku Przedsiębiorców, spory wynikłe w związku z zawarciem umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie, o którym mowa powyżej nie dotyczy Przedsiębiorców quasi - Konsumentów.
 4. Zmiana OWS nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Simex Sp. z o.o. z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowych OWS.

   

  OWS obowiązuje od dnia 20.04.2022 r.