Ładowanie

Firma SIMEX Sp. z o.o. dba o to, by oferowane produkty były na jak najwyższym poziomie i dokładnie odpowiadały potrzebom Klientów. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są oryginalne, nowe i posiadają gwarancję producenta. Jeżeli jednak mają Państwo uwagi, zgłoście je nam listownie lub poprzez e-mail.

REKLAMACJE

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie transportu, prosimy odesłać go zwykłą przesyłką pocztową lub pozostawić w siedzibie firmy wraz z kopią dowodu zakupu, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia (który można uzyskać wypełniając formularz Zgłoszenie reklamacyjne). Instrukcję wypełniania formularza znajdą Państwa tutaj. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres, na jaki należy wysłać produkt, zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.

Czas rozpatrywania reklamacji jest uzależniony od producenta urządzenia i wynosi od 14 do 30 dni. Gdy Klientem jest konsument odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na papierze lub innym trwałym nośniku. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru lub zwróci Klientowi równowartość towaru. Nie stanowią podstawy do reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) urządzeń.

Na co trzeba zwrócić uwagę przy odbiorze produktu?

  • Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
  • Po rozpakowaniu towaru należy go dokładnie obejrzeć i sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń (zarysowań, wgnieceń, otarć).
  • Pamiętaj również, aby odebrać instrukcję obsługi i fakturę.
  • Podstawą reklamacji jest dowód zakupu (faktura).
  • Warto też zachować opakowanie fabryczne, aby w przypadku reklamacji lub zwrotu, odesłać w nim produkt.

W sytuacji gdy przesyłka reklamacyjna ma zostać odesłana na inny adres niż ten, który widnieje w zamówieniu, z którego pochodzi reklamowany produkt, po otrzymaniu numeru RMA konieczne jest przesłanie nowych danych adresowych na adres mailowy zamawiam@simex.pl. Jeżeli takiej informacji nie otrzymamy, przesyłka zwrotna zostanie wysłana na adres z zamówienia.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest konsument.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.